maj
04
2011

Kleiness Haff / Peenestrom

Wpisany przez Administrator Poprawiony (08 lutego 2017)
PDFDrukujEmail

KLEINESS HAFF i PEENESTROM

W tym rozdziale popłyniemy przez Kleines Haff  do początku cieśniny Peenestrom i dalej w kierunku jej ujścia do Greifswalder Bodden. Po drodze wykonamy dwa skoki w bok: rzeką Peene do Anklam i w głąb zatoki Achterwasser.

 

Prehstoria

Obecność człowieka stwierdzono na Uznamie już w młodszej epoce kamiennej (4000 p.n.e.-1800 p.n.e.) - z tego okresu pochodzi 11 znalezionych kamiennych grobów. W Epoce Brązu (1800 p.n.e.-800 p.n.e.) wyspa była już stosunkowo gęsto zasiedlona - świadczy o tym prawie 100 odkrytych osad i grodzisko z epoki brązu w rejonie góry Golm. W połowie I tysiąclecia naszej ery zamieszkująca tu ludność pochodzenia germańskiego z niejasnych przyczyn opuszcza wyspę, a na jej miejsce napływają Słowianie. Te wzmiankowane "niejasne przyczyny" można interpretować jako; ".. dali nogę pod naporem plemion słowiańskich".

 

 

Słowianie


Słowianie, najliczniejsza etnicznie i językowo indoeuropejska grupa ludnościowa w Europie, zamieszkująca wschodnią część tego kontynentu.

Do Słowian zalicza się większość narodów żyjących współcześnie na wschód od linii Świnoujście – Wenecja. W przeszłości istniały również grupy Słowian dackich, panońskich i połabskich.

Istnieje kilka hipotez pochodzenia Słowian, jednak wszystkie oparte są na skąpych i niepewnych przesłankach. Według różnych koncepcji pierwotne siedziby Słowian lokalizuje się na obszarze od morza Aralskiego do wybrzeży Atlantyku. Językoznawcy twierdzą że języki słowiańskie mają domieszki wskazujące na kontakty z mieszkańcami Wyżyny Irańskiej, ludami bałtyjskimi a nawet koczownikami wielkiego stepu euroazjatyckiego. ako wspólnota językowa wykształcili się ok. poł. I tysiąclecia n.e. z bałto-słowiańskiej grupy językowej. Analiza DNA sugeruje pochodzenie z wybrzeży Atlantyku. Trwa spór o ich pochodzenie.

Najstarsze źródła pisemne wspominające Słowian (lub ludy utożsamiane ze słowianami, słusznie lub nie) pochodzą od historyków i geografów greckich, rzymskich, gockich, bizantyjskich i arabskich: Jordanes, Geograf Bawarski, Ibrahim ibn Jakub.....

Pierwszym ludem, przez niektórych uważanym za prasłowiański są Wenedowie. Wymienia ich w I w. n.e. Tacyt, wśród mieszkańców ówczesnej północno-wschodniej Germanii. W II w. Ptolemeusz także wymienia Wenedów. Możliwe, że można ich identyfikować po części z twórcami kultury przeworskiej i zarubinieckiej. Nie ma jednak dowodów, że Wenetowie / Wenedowie wzmiankowani przez autorów z początku naszej ery są identyczni z Wenedami, o których pisze się w VI wieku.

Posuwając się ciągle na zachód słowiańskie plemiona, po bitwie z Hunami nad rzeką Nedao w 454, zajęły Kotlinę Czeską i Słowację. Około 526 podbiły Morawy, a po 512 tereny między Odrą i Łabą. W VI w. Jordanes wymienia trzy nazwy Słowian lub grup Słowian: Wenedowie, Antowie i Sklawinowie. W latach 518 - 527 Antowie najechali Bizancjum, potem ich nazwa znika z zapisów historycznych. W latach 549 - 550 Sklawinowie spustoszyli prawie cały Półwysep Bałkański. W 551 rozbili pod Adrianopolem armię Justyniana I, a w 558 najechali Bizancjum.

Na przełomie VI i VII w. Słowianie rozpoczęli dalszą ekspansję. Wśród nich podążali Serbowie, Chorwaci, Dulębowie, Obodrzyci, Drzewianie, Wieleci, Wolinianie, Pyrzyczanie, Słowińcy i Kaszubi. Z tego też okresu pochodzą pierwsze dokładniejsze opisy ich społeczności i trybu życia.

Najstarszy znany ustrój panujący wśród Słowian to demokracja wojenna, związana z przekształcaniem się pierwotnego społeczeństwa w społeczeństwo klasowe i tworzeniem się organizacji wielkoplemiennych, które później umożliwiły powstanie pierwszych państw słowiańskich. Ludność zajmowała się hodowlą bydła i uprawą ziemi, głównie prosa i beru. Budowała osady jednodworcze w lasach, nad rzekami, często wśród bagien i moczarów. Były to duże, pojedyncze gospodarstwa rolno-hodowlane, należące do jednej wielkiej rodziny. Kilka spokrewnionych rodzin tworzyło ród, wspólnotę opartą na związkach krwi. Ziemię uprawiano przez kilka lat, a po jej wyjałowieniu się przenoszono siedzibę o kilka lub kilkanaście kilometrów. Na nowym miejscu wypalano las i użyźniano popiołem ugory.

Do elity plemiennej należała starszyzna, wybierana z najbogatszych rodów (żupani i władykowie) oraz wojownicy posiadający konie. Pośród nich, na ogólnym zgromadzeniu zwanym wiecem, wybierano dowódców wojskowych  W czasie wędrówki na zachód i ciągłych wojen właśnie dowódcom wojskowym udało się utrzymać faktyczną władzę polityczną i przekazać ją nawet własnym synom, mimo że większość spraw plemiennych załatwiano nadal podczas ogólnego zgromadzenia (wiecu).

W pierwszej połowie VII wieku zaczęły pojawiać się efemeryczne państwa słowiańskie, będące związkami plemion zjednoczonych osobą władcy. Znane są:  Państwo Samona, Karantania: państwo założone przez słowiańskie plemię Karantan. głównym ośrodkiem był Krnski Grad (okolice dzisiejszego Klagenfurtu w Austrii). Bułgaria: państwo założone przez turecki lud Protobułgarów, którzy ulegli slawizacji, Slawonia, Chorwacja, Wielka Morawa na terenie Moraw i Słowacji

Koniec pierwszego tysiąclecia sprzyjał powstaniu trwałych państw słowiańskich, z których większość istnieje do chwili obecnej.

Historia

W roku 1128 władający wyspą pomorski książę Warcisław I przyjmuje chrzest z rąk Ottona z Bambergu. W 1155 r. powstaje klasztor w miejscowości Grobe, który w 1309 r. zostaje przeniesiony do wsi Pudagla. Istnieje także już klasztor w Krummin. W krótkim czasie dobra klasztorne obejmują prawie całą wyspę i stan taki trwa do czasów reformacji, kiedy to zostają przejęte przez książąt pomorskich.

 


Otton z Bambergu


Bogate i wojownicze Pomorze było łakomym kąskiem dla chrześcijańskich władców ościennych krajów, którzy usiłowali zawładnąć ujściem Odry. Próbowano różnych metod od użycia siły do prób pokojowej chrystianizacji. Ale bezskutecznie. Pomorzanie trwali w bałwochwalstwie i było im z tym dobrze. Wrogie ataki odpierano zbrojnie a misjonarzy wypędzano kijami. Dopiero Bolesław III Krzywousty połączył dwie niezależne metody w jedną. Wysłał misjonarzy w asyście wojska. I to było to. W 1124 roku wysłał misję kierowaną przez Ottona z Bambergu. Sprawy techniczne powierzono kasztelanowi santockiemu Pawlikowi, który dowodził drużyną pięciuset sprawnych wojów.

Zachował się list Krzywoustego zapraszający Ottona do udziału w przedsięwzięciu. „Stąd ponieważ jest rozpowiadana twoja niestrudzona świętość, skora do wszelkiego szlachetnego dzieła, zgodnie z naszym pragnieniem błagamy, najdroższy ojcze, niech nie wzbudzi niezadowolenia propozycja przyjęcia tego rodzaju pracy dla chwały Bożej i wzrostu twego własnego uświęcenia. A także i ja po ojcowsku oddany ci sługa, pokryję wszystkie wydatki twoje i twoich towarzyszy podróży i tłumaczy języka i kapłanów pomocniczych i wszystko cokolwiek byłoby potrzebne dostarczę, tylko ty najdroższy ojcze, zechciej przybyć."

Na takie dictum Otton nie mógł odmówić i pojechał na misję. Z biskupem kolaborował pomorski książę Warcisław I, pewnie licząc na utworzenie dynastii. Ze strony polskiego księcia był to majstersztyk polityczny. Jeśli misja powiedzie się Krzywousty zalegalizuje podbój Pomorza, będzie miał nowe lenno i zasługę przed papieżem. Jeśli zaś Otton zasili grono męczenników Polska będzie miała cenne relikwie nowego świętego. Relikwie poprzedniego męczennika św. Wojciecha, misjonarza Prusów zostały zrabowane w czasie najazdu Czechów.

Orszak biskupa wędrował po kraju zatrzymując się na kilka tygodni w większych grodach: Stargard, Pyrzyce, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Gartz, Lubiń i ponownie Wolin.  Pracowity biskup chrzcił tysiącami Pomorzan budował kościoły i niszczył pogańskie świątynie. Wg kronikarza wszędzie przyjmowano go z ochotą. W czasie pierwszej wizyty w Wolinie nawet z takim entuzjazmem że aż obito go kijami i zakazano głoszenia słowa bożego. Nawet kasztelan Pawlik nie pomógł.

Jednak mimo poświęcenia misjonarzy Ottona i Pawlika, tereny Pomorza Zachodniego pozostawały w znacznej części pogańskie. Brak księży, opór pogańskiej kasty kapłańskiej i dawne wierzenia ludu wciąż powodowały, że chrześcijaństwo na Pomorzu było słabe i powierzchowne. W związku z tym Otto pertraktował z królem Niemiec, który rościł sobie prawo do wszystkich terenów pomorskich położonych na zachód od Odry, aby ten pomógł mu zorganizować drugą wyprawę misyjną na te właśnie tereny.

Druga wyprawa misyjna Ottona rozpoczęła się wiosną 1128 roku. W Dyminie (dawne miasto książęce, dziś Demmin na terenie Niemiec) powitał biskupa znów książę pomorski Warcisław I. Następnie został zwołany wiec możnych na Uznamie, gdzie Otton z Bambergu bez sprzeciwów uzyskał zgodę na działalność chrystianizacyjną. Kolejnymi etapami podróży Ottona były Wolgast ( Wołogoszcz ) i Choćków. W obu tych miejscowościach misjonarz kazał wznieść nowe kościoły. Wkrótce odwiedził również Szczecin, Wolin i Kamień Pomorski.

Po zakończeniu swojej misji powrócił do Bambergu. Pięćdziesiąt lat po śmierci został kanonizowany. Warcisława zabił zazdrosny o żonę poganin z plemienia Wieletów. A o losach Pawlika historia milczy.

 

 

 

Wiek XVIII czyli wiele bijatyk dużych i małych

Burzliwe losy przeżywał Uznam w czasie wojny trzydziestoletniej. Po wojnie wyspa dostała się pod panowanie szwedzkie. W roku 1720 za kwotę 2 mln talarów odkupił ją Fryderyk Wilhelm I, a już w roku 1740 Fryderyk II Wielki rozbudował port świnoujski. Wtedy też zadebiutowała wojenna flota pruska.

 


Szwedzko-pruska bitwa morska.

Na wodach Zalewu Szczecińskiego pomiędzy Ueckermünde a Nowym Warpnem, 10 września 1759 roku. Był to epizod Wojny Siedmioletniej, wszczętej w 1756 roku przez króla Prus Fryderyka II (Wielkiego) przeciwko Saksonii i Austrii, a wkrótce toczonej z antypruską koalicją całej Rzeszy Niemieckiej, Szwecji, Francji i Rosji. Przystąpienie do wojny Szwecji w 1757 roku stworzyło zagrożenie dla pruskiej części Pomorza i Szczecina. Celem Szwedów było odzyskanie tych terytoriów utraconych kilkadziesiąt lat wcześniej, w trakcie II Wojny Północnej. W latach 1757-1758 mnożyły się korsarskie wypady Szwedów i ich stacjonującej przy pruskiej granicy u ujścia Piany flotylli na wybrzeża wysp Uznam i Wolin. Szwedzkie wojska kilkakrotnie przekraczały granicę, zajmując wyspy i obszary na zachód od Odry. Były wprawdzie wypierane przez odziały pruskie, jednak skutecznie udawało im się blokować drogi wodne do szczecińskiego portu i paraliżować morski handel stolicy Pomorza. Aby temu przeciwdziałać w 1758 roku Prusacy zbudowali przybrzeżne fortyfikacje nad odrzańskimi ujściami: Piany, Świny (Swine) i Dziwny (Dievenow), a także szańce pod Trzebieżą (Ziegenort), Jasienicą (Jasenitz) i Policami (Pölitz).
Wiosną 1759 roku na rozkaz Fryderyka II w Szczecinie rozpoczęto budowę małej floty wojennej dla obrony portu i Zalewu Szczecińskiego. Wykorzystano istniejące statki handlowe i rybackie, przerabiając je na okręty wojenne. Wyposażenie i uzbrojenie zapewnił garnizon szczeciński, dostarczając również część kanonierów z jednostek artyleryjskich. Pozostałą część załóg skompletowano przeszkalając marynarzy floty handlowej i żołnierzy piechoty. W sumie wystawiono niewielką flotę, liczącą 12 okrętów: 8 większych (galeoty i galery, uzbrojone w sumie w 20 dział) i 4 mniejsze (barkasy, każdy z jednym moździerzem na pokładzie), z okrętem flagowym "König von Preußen", ok. 550 ludźmi załóg, w tym 150 kanonierami i 24 oficerami. Okrętami dowodzili kapitanowie dobrani z floty handlowej. Nominację na głównodowodzącego otrzymał kapitan von Köller, wcześniej oficer piechoty.
W sierpniu 1759 roku Szwedzi ponownie wkroczyli do pruskiej części Pomorza. Zdobyli wyspę Uznam i Świnoujście, gdzie zablokowali port, zatapiając stojące w nim statki. Blokada dostępów do szczecińskiego portu stawała się coraz bardziej szczelna. Szwedzkim operacjom na Pomorzu towarzyszyła flota, która miała wpłynąć na Zalew Szczeciński i zagrozić Szczecinowi. Na jej spotkanie wyruszyła pruska flotylla ze Szczecina.
Wojenna flota szwedzka była o wiele silniejsza, liczyła w sumie 21 okrętów, w tym statek prowiantowy i szpital, z załogami liczącymi prawie 2,5 tys. ludzi.
Do pierwszej potyczki doszło 20 sierpnia 1759 roku, gdy szwedzkie okręty wypłynęły z Piany na Mały Zalew. Po paru wystrzałach zawróciły jednak, bojąc się trafienia na mieliznę. Szczecińska flotylla obrała wówczas linię obrony długości ok. 4 mil morskich pomiędzy ławicami Repziner Haken przed Starym Warpnem (Altwarp) i Woitziger Haken, przy wybrzeżu wyspy Uznam. 10 września 1759 roku, ok. godziny 8.00-9.00 rano, przy bezwietrznej pogodzie okręty szwedzkie zaatakowały flotyllę pruską. Po dwóch godzinach ostrzału prawe skrzydło pruskiej linii obrony uległo przewadze sił szwedzkich. Mimo silnego oporu pruskie okręty jeden po drugim były przez Szwedów zdobywane i niszczone. Jako pierwszy został odcięty i zdobyty abordażem "Prinz von Preußen". Jego działa skierowano do ostrzeliwania innych okrętów pruskich. Szczególnie dotkliwie przez niego atakowany, otoczony ze wszystkich stron "Mars" zaniechał oporu. Wkrótce całkowicie niezdolne do dalszej walki stały się "Prinz Heinrich" i "Prinz Wilhelm". Flagowy "König von Preußen" walczył samotnie, ale zmuszony został do odwrotu w kierunku Trzebieży (Ziegenort), gdzie podziurawiony 36 strzałami, ze zniszczonym sterem i otoczony przez przeciwników, podzielił los pozostałych. Brak wiatru uniemożliwił mu ucieczkę, załoga skapitulowała. Tylko trzem mniejszym okrętom udało się ujść na południe pod ochronę dział pruskich baterii nadbrzeżnych i nieuszkodzonym dotrzeć do Szczecina. I tylko one ocalały, cała pozostała pruska flotylla została zniszczona. Całe starcie trwało do godz. ok. 16.00. Po stronie pruskiej było 30 zabitych i rannych, Szwedzi wzięli do niewoli 481 mężczyzn. Ale i oni zapłacili wysoką cenę zwycięstwa: ich dwa okręty zostały zatopione, trzeci z całą załogą wyleciał w powietrze. Większość pozostałych była lżej lub ciężej uszkodzona. Mieli 24 zabitych i rannych (inne źródła podają 120 poległych, 300 rannych).
W drodze do Szwecji 161 pruskich jeńców napadło na załogę galeoty "Schildpadd", którą byli przewożeni, opanowali statek i odprowadzili go do Kołobrzegu. Dwóch szwedzkich oficerów i 26 ludzi załogi trafiło do pruskiej niewoli.
Mimo zagłady pierwszej pruskiej floty morskiej jej cel został osiągnięty. Szwedzi zaniechali wówczas dalszego natarcia na Zalew Szczeciński i Szczecin, choć opanowali całą pruską część Pomorza na zachód od Odry i wtargnęli do Brandenburgii. Wkrótce zostali jednak stamtąd wyparci, a na przełomie 1759/60 zmuszeni do wycofania się za Pianę. Ze zmiennym dla obu stron szczęściem wojna toczyła się jeszcze kilka lat. W 1760 roku w Szczecinie zbudowano nową, również niewielką flotę wojenną. Jednak od marca do listopada 1761 roku Szwedzi praktycznie panowali na całym Zalewie Szczecińskim. Wojnę zakończył w 1763 roku traktat pokojowy, który potwierdził terytorialne status quo z 1720 roku Granicą szwedzko-pruską pozostała Piana (Peene).

powyższy tekst jest fragmentem opracowania pana Andrzeja Kotuli z Nowego Warpna

W sierpniu 2012 rybak z Nowego Warpna pan Maciej Dera odkrył stary wrak niedaleko od półwyspu Podgrodzie, w miejscu gdzie mógł spocząć jeden z zatopionych uczestników bitwy. Jednak wydobyta sieciami drewniana wręga wg specjalistów wygląda na znacznie starszą.
KLEINESS HAFF


Rozległy , zwarty akwen otoczony głównie niskimi brzegami. Jedynie wyspa Uznam wznosi się na kilkadziesiąt metrów nad lustro wody. Tam też widać kilka stromych klifów. Liczne mielizny i stada sieci wymuszają konieczność starannej nawigacji. Na brzegach funkcjonuje kilka niewielkich portów , warto je odwiedzić. Póki co płyniemy, refując żagle w miarę potrzeby, wtedy nic lub bardzo niewiele  tracimy na prędkości a żegluga jest spokojniejsza i takielunek nie ulega przeciążeniom. Można też iść efektywnie ostrzej do wiatru jako że przy niewielkim przechyle niewiele maleje opór boczny i dryf się nie zwiększa.Szwendaczek na dwóch refach. Foto; Magda Podgórska

 

Uwaga:

Żeby uniknąć zamieszania, odwiedzane porty lokalizuję w odniesieniu do akwenu nad, którym leżą. Przykładowo porty i przystanie leżące na wyspie Rugia będą pogrupowane wg klucza: leżące nad Greifswalden Bodden, leżące nad Strelasund, leżące nad otwartym morzem, leżące nad brzegami wewnętrznych wód Rugii.

 

 

 

KAMMINKE

Na południowym brzegu Usedom wznosi się wysoki klif i zbocze usiane małymi domkami zanurzonymi w zieleni, to jest Kamminke położone bezpośrednio przy granicy państw. Podejście do portu wymaga starannej nawigacji i bardzo małego zaufania do głębokości podanych na mapach. Wchodzimy w osi krótkiego farwateru wytyczonego trzema parkami nieoświetlonych pławek. Za ostatnią czerwoną pławką kręcimy w lewo kierując się na nasadę falochronu. Pomiędzy wymienioną pławką a główką falochronu rozciąga się mielizna  ( do 1,0 metra ). Przy silnych wiatrach z kierunków SE-S-SW manewrowanie w porcie utrudnia nieprzyjemny rozkołys. Postój przy kei też nie należy do spokojnych jachty szarpią cumami grożąc wyrwaniem knag z pokładów.

Zarządzany przez gminę port w Kamminke dysponuje ponad 20 miejscami postojowymi, z czego 10 wydzielono jako miejsca gościnne.  Port częściowo zajęty jest przez jednostki rybackie i stateczki pasażerskie. Żeglarze wykorzystują kawałek starego nabrzeża stanowiącego skraj falochronu, z betonu wystają stalowe śruby zagrażające naszym burtom. Na brzegu zlokalizowano bar serwujący potrawy z ryb i należący do niego budynek sanitariatów. Sanitariaty zamykane są wieczorem. Za te luksusy  pobiera się na rzecz gminy 10 euro opłaty portowej dziennie ( 2015 rok ) co czyni Kamminke liderem wydrwigroszy w całym Estuarium Odry.

 

Zakamarki Kamminke

 

Oprócz wspaniałego położenia i urokliwych zakamarków miasteczka  za atrakcję turystyczną uważany jest również Golm - znajdujące się w pobliżu najwyższe wzniesienie wyspy Uznam (66 m nad punktem zerowym odniesienia). Leżą tam resztki grodziska z epoki brązu. Do przechadzek zapraszają również: rezerwat przyrody i  cmentarz wojenny gdzie w marcu 1945 roku  pochowano zwłoki prawie 30 tys ofiar bombardowania Świnoujścia.

 

 

 

DARGEN

Na południowym wybrzeżu wyspy Usedom na zachód od dobrze widocznego Kamminke kryje się w pasie nadbrzeżnych oczeretów niewielki porcik Dargen. Składa się z jednego, prostokątnego basenu osłoniętego kamiennym falochronem. Obecnie port wykorzystywany jest głównie  przez  łodzie rybackie, jest jednak sporo wolnego miejsca dla wędrowców. Podejście nie jest oznaczone znakami nautycznymi a głębokości wg mapy kształtują się w granicach 1.5 metra.  Jednak nowe sondaże wskazują  tylko 1,2 metra w samych główkach portu. Przy średniej wodzie pozwala to na wejście niewielkich jachtów. Wśród zawijających tu jednostek zauważa się wyłącznie jednostki o małym zanurzeniu. W minionych latach w porcie przeładowywano amunicję dla artylerii  broniącej wyspy Usedom. Wtedy też pogłębiono podejście do portu. Z atrakcji można wymienić jedynie muzeum techniki mieszczące się we wsi. Eksponowane są stare pojazdy mechaniczne, maszyny i urządzenia. Otrzymałem wiadomość (czerwiec 2016 ) że ustawiono trzy czerwone pławki wyznaczające podejście, jeszcze nie sprawdziłem tej informacji.

 

 

 

WARSIN

Na południowym brzegu Kleiness Haff, między przystanią Bellin a cyplem , na którym rozciąga się  Altwarp, w głębi dość odludnej zatoki trzciny kryją niewielki porcik Warsin. Przy drewnianych kejach bazuje tu ze trzy tuziny motorówek i żaglówek o zanurzeniu poniżej 1,2 metra. Wg miejscowych rezydentów jedynie łódki o zanurzeniu poniżej tej wartości mogą tu bezpiecznie wejść przy średniej wodzie. Izobata 2 metrowa przebiega w tym rejonie około 400-500 metrów od brzegu. Podchodząc do niej sterujemy kilka stopni w lewo od niebieskiego masztu wystającego ponad korony drzew. Do portu wchodzimy dokładnie w przedłużeniu osi kanału wejściowego. Warsin jako port schronienia mogą wykorzystywać motorówki, niewielkie jachty balastowe i nawet duże mieczówki ( do 10 metrów długości ).

 

 

BELLIN

Przy pławie rozgałęzienia farwaterów na podejściu do Ueckermunde rozpoczyna się krótki farwater do małego basenu portu w miejscowości Bellin. Jest to obiekt służący załadunkowi drewna na barki. Wysokie nabrzeża wzmocnione ścianką Larssena nie nadają się do cumowania jachtów.

 


UECKERMUNDE

Położone jest malowniczo w ujściu rzeki Uecker / Wkry / między Zalewem Szczecińskim a pobliskimi wrzosowiskami. Położenie to było z pewnością przyczyną osiedlenia się tu Słowian. Nazwa miasta wywodzi się od słowiańskiego plemienia Wkrzan. Około 1260 r. nadano tej pierwotnie handlowej osadzie prawa miejskie. Z tego czasu pochodzi najstarszy budynek miasta – zamek wybudowany jako twierdza w 1284 r. Jest on ostatnim zachowanym na niemieckiej ziemi zamkiem książąt pomorskich.

W następnych stuleciach miasto przeżywało liczne oblężenia i rozmaite podboje. Podczas wojny trzydziestoletniej zostało prawie całkowicie zniszczone. Z 1600 mieszkańców przeżyło wojnę jedynie 15 osób.

Głównym źródłem utrzymania mieszkańców było rybołówstwo. Dopiero na przełomie XVIII i XIX w. rozpoczął się rozwój rzemiosła. Powstał przemysł ceglarski, a wraz z odkryciem złóż darniowych rud żelaza utworzono tu kilka odlewni tego metalu. W XIX w. znajdowało się w Ueckermunde ok. 50 cegielni, a wyprodukowane przez nie cegły przewożono statkami. Ueckermunde stało się ważnym miejscem przeładunku, rozwinęło się też budownictwo okrętowe. Budowano po 6-10 statków rocznie. W drugiej połowie XIX w. powstało  wiele budynków do dziś stojących na starówce i tworzących centrum z wieloma małymi sklepikami na parterach.

W 1945 miasto zostało bez walki oddane radzieckim oddziałom. Dzięki temu udało się uchronić Ueckermunde przed większymi zniszczeniami wojennymi.

Czasy enerdowskie spowodowały bujny rozkwit żeglarstwa. Ueckermunde stało się głównym  portem jachtowym dogodnie położonym w centrum zamkniętego i pilnie strzeżonego akwenu będącego rodzajem więziennego spacerniaka dla żeglarzy.


Zamek

Historia zamku w Ueckermünde sięga XII wieku. Istnieją wzmianki, iż w 1178 r. Bogusław I i Kazimierz I zwołali w tym miejscu wiec krajowy. Pozwala to przypuszczać, że już w czasach słowiańskich była tu siedziba książęca.

Zamek wyglądał wówczas zupełnie inaczej. Dysponował podwójną ochroną, jaką stanowiły mury obronne i dwie fosy. Zamek został zbudowany na sztucznym wzniesieniu w pobliżu rzeki Uecker. W XVI wieku budynek zaczął grozić zawaleniem. Duża część średniowiecznego zamku została zburzona. W 1546 roku książę Filip I wybudował na tym samym miejscu nowy zamek.

W 1986 dobudowano przy wschodnim skrzydle zamku nowy budynek. Dzisiaj znajduje się tu sala ślubów.


Tierpark Ueckermünde

W Ogrodzie Zoologicznym w Ueckermünde żyje ponad 400 zwierząt, należących do 100 gatunków. Oprócz rodzimych zwierząt domowych i dzikich ogród posiada także różne gatunki małp, lwy, papugi, lamy i kangury. Zwierzęta żyją na dużych wybiegach, zbliżonych do warunków naturalnych. Niektóre wybiegi są udostępnione dla zwiedzających, tak by mogli obserwować zwierzęta bez krat.


Port

 

Wejście do Ueckermunde. Foto: Magda Podgórska

 

Podejście do Ueckermunde kryje małą ale może brzemienną w skutki niespodziankę. Około milki od brzegu farwater rozwidla się. Odcinek północny wiedzie wprost do bezpiecznego ujścia rzeki Uecker zaś południowy kończy się raptownie w małym baseniku portu Bellin. Kilka lat temu jadąc na skróty zagapiłem się i zdębiałem widząc kilkadziesiąt metrów przed dziobem zaporę z masywnej ścianki Larssena. Na szczęście szybki zwrot i ucieczka uratowały jacht i moją skórę. Zdjęcie powyżej  przedstawia główki Ueckermunde.

Port składa się z dwóch głównych części. Zaraz za kanałem wejściowym, na lewym i prawym brzegu znajdują się wejścia do kilku przystani, w tym do  nowoczesnej, dobrze wyposażonej mariny Ueckermünde Lagunenstadt. Niestety jeśli chcemy zwiedzić miasto musimy liczyć się z długim monotonnym spacerem niezbyt ciekawą drogą. Gospodarze wprawdzie zadbali o atrakcje, przy okazji usuwania szpaleru dorodnych topoli ich pnie zamieniono na rzeźby nawiązujące do postaci z baśni. Tu warto wspomnieć że w ostatnich latach panuje urzędowa moda na likwidację topoli jako gatunku zawleczonego do naszej części Europy. Drzewa wycinane są w majestacie prawa jako przybłędy a na dodatek mają kiepskie drewno. W szkole uczono mnie że drzewa absorbują dwutlenek węgla i produkują bardzo potrzebny nam tlen, ale to już było dawno i może coś się zmieniło, lub obecni decydenci nie uczęszczali do szkół.

Dalsza nasza trasa prowadzi ujściowym odcinkiem rzeczki Uecker między brzegami porośniętymi zwartą trzciną. Po około jednej milce zaczynają się przystanie jachtowe położone bezpośrednio na brzegach rzeki lub w przyległych basenach. Stacjonuje tu bardzo dużo jachtów lecz miejsce na krótki postój zawsze się znajdzie. Standard tych przystani znacznie odbiega od standardu mariny Ueckermunde Lagunenstadt, jednak posiadają one niezbędne choć skromne zaplecze sanitarne i techniczne. Przy jednej z marin położonych na zachodnim brzegu Ucker przycumowano replikę kogi bałtyckiej. Trwają prace wykończeniowe. Za kilka miesięcy koga "Ucra" popłynie na hanzeatyckie szlaki jak jej siostry sprzed 700 lat. Dane techniczne: długość 26 metrów, szerokość 8,30 metra , powierzchnia żagla ok 240 m2

Jeszcze dalej aż do mostu zwodzonego ciągnie się reprezentacyjne nabrzeże miasta wykorzystywane głównie przez większe jachty i białą flotę. Można tu się zatrzymać na kilka godzin.MOENKEBUDE

 

Podejście do Moenkebude wymaga uwagi, szczególnie przy kiepskiej widoczności, bardzo trudno trafić na pławkę oznaczającą początek farwateru podejściowego. Na brzegu brak wyraźnych punktów orientacyjnych, przez kilka kilometrów wybrzeża na horyzoncie ciągnie się monotonna ściana lasu. Wejście znajduje się za pasem mielizn, przez które przekopano wąski farwater oznaczony kilkoma nieświecącymi pławkami. Goście cumują między dalbami po lewej stronie portu w pobliżu  główki wschodniego falochronu. Pozostałe stanowiska zajmują rezydenci. Locja podaje 1,80 metra jako gwarantowaną głębokość, jednak w maju 2015 roku stwierdziłem głębokość przy gościnnej kei w granicach 1,50 - 1,60 metra. Przy silnych wiatrach z NW do N w porcie grasuje dokuczliwy rozkołys. Marina zapewnia możliwość zakupu drobnego sprzętu żeglarskiego i dysponuje warsztatem mechanicznym. Jest też kilka punktów małej gastronomii.

Dużą atrakcję stanowi pobliska plaża i bazujący w marinie Zeesboot "Ghost"zbudowany w 1926 roku jako jednostka rybacka. Trzeba przyznać że smukła piramida jego czerwonych żagli robi duże wrażenie. Sama miejscowość Moenkebude ukryła się nieco w głębi lądu i nie wyróżnia się niczym szczególnym.
STOLPE

O 3 km na wschód od Usedom leży w spokojna miejscowość Stolpe. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od słowiańskiego słowa stołb co oznacza obronną wieżę. Tu w średniowieczu stanął zamek Stolpe,  przebudowany w XVII wieku . W  1905 roku gruntownie przeprojektowany do funkcji domu opieki dla „lepszych gości”. W 1945 roku ostatni arystokratyczni pensjonariusze uciekli, Rosjanie zrabowali co mogli a budowle stały się dogodnym kamieniołomem dla miejscowej ludności.  Obecnie zamek został częściowo odbudowany w nieco zbyt romantycznym stylu oczywiście jak na mój gust.


Uznam malowany przez Sabine Curio.
Sabine Curio , urodziła się  w Ahlbeck na wyspie Uznam, w pobliskim Heringsdorfie uczyła się w szkole średniej. Po studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie-Weissensee w klasie, Wielanda Förstera powróciła na wyspę gdzie osiadła w starym domu nad brzegiem zalewu w miejscowości Stolpe.


Dom Sabine Curio

 

Tam mieszka i maluje. A jak maluje?. To trzeba sprawdzić samemu, wystarczy zawitać do jej gościnnego domu-galerii. Jest tylko jeden problem : "port" Stolpe to tylko niewielka dziura w brzegu, jakieś ujście dużego kanału odwadniającego. Głębokości na podejściu ograniczają dostęp dla łódek o zanurzeniu ponad jeden metr. A i takie powinny raczej korzystać z wysokiej wody.

 

"Port" w Stolpe nad Kleinesshaff


 

 

 

USEDOM

Już dala widoczna jest masywna wieża Kościoła Mariackiego wyznaczająca centrum miasteczka Usedom. Jej widok jeszcze długo nam będzie towarzyszył bo nasza droga wiedzie wzdłuż cieśniny Peenestrom okrążającej półwysep Usedomer Ort, na którym leży miasteczko. Miasteczko i porcik kryją się w pewnym oddaleniu od brzegów Peenestrom nad brzegiem niewielkiego jeziorka Usedomersee, dostępnego wąską cieśniną Der Strom.

Historia

Usedom był mocnym grodem strzegącym południowego wejścia na Peenestrom. Konieczność utrwalenia chrześcijaństwa spowodowała utworzenie klasztoru. Zlokalizowano go na przedmieściu Grobe /Grobia/. Ożywienie gospodarcze wywołane przez klasztor norbertanów spowodowało istną inwazję niemieckich kolonistów i rozkwit grodu.  ( w średniowieczu słowo Niemcy oznaczało ludzi nie mówiących żadnym z języków słowiańskich ). Prawa miejskie otrzymał Usedom w 1298 roku. Jako jedno z niewielu miast pomorskich Usedom nigdy nie był członkiem Hanzy co nie sprzyjało trwałemu rozwojowi. W ostatnim dziesięcioleciu XV wieku zbudowano tu okazały Kościół Mariacki. Wkrótce miasto stało się centrum politycznym i gospodarczym wyspy Uznam. W roku 1475 miasto w znacznej części uległo spaleniu. W latach 1630 – 1721 Usedom był przejściowo w rękach Szwedów, którzy wykonali fortalicje strzegące przeprawy promowej.

 

Fortyfikacje Usedom na mapie z końca XVII wieku

 

Na starych mapach widoczne są szańce na wyspie Uznam oraz ufortyfikowany obóz wojskowy na stałym lądzie.   Po wybudowaniu mostu nad Peenestrom, umocnienia zostały gruntownie zmodernizowane już przez Prusaków.

 

 

Kościół Mariacki w Usedom

 

 

Wśród starej, stylowej zabudowy króluje Marienkirche czyli Kościół Mariacki. Liczne pożary i zniszczenia spowodowały że obecna forma budynku pochodzi z końca XIX wieku. Wnętrze zgodnie z modą kościoła zreformowanego jest bardzo skromne, wręcz surowe, często tylko ożywiane koncertami muzyki organowej. Warto też zwiedzić późnogotycką Anklamergate. Mieści się w niej Muzeum Regionalne i punkt informacji turystycznej. Włócząc się urokliwymi uliczkami można zauważyć zachowane jeszcze piękne detale snycerskie okien i drzwi. Wytrwali mogą wspiąć się na wzgórze zamkowe. Wprawdzie zamiast zamku lub chociaż ruin znajdziemy tu stylizowany monument a la kanclerz Bismarck, ale rozległy widok będzie nagrodą za wysiłek.


Klasztor w Grobe

Jeden z najstarszych  ( 1155 rok) klasztorów na Pomorzu zlokalizowany został na przedmieściu Usedom w Grobe. W podziemiach romańskiego kościoła św. Godeharda spoczęły zwłoki książąt i członków rodziny panującej. Dzięki temu klasztor otrzymywał od Gryfitów liczne nadania. Dzięki nim oraz wielu udowodnionym fałszerstwom dokumentów mnisi opanowali prawie całą powierzchnię wyspy Uznam. Pod koniec XX wieku  Uniwersytet w Greifswaldzie prowadził prace wykopaliskowe, podczas których odnaleziono fundamenty kościoła klasztornego.

Port

Mały porcik leży w północnej zatoczce jeziora. Jest stosunkowo dobrze osłonięty lecz urządzenia techniczne i socjalne reprezentują póki co standard enerdowski. Głębokości też nie pozwalają na większe szaleństwa. Carterem ( 1,6 m ) można w miarę bezpiecznie stanąć tylko na początku basenu rybackiego

 

 

 

PEENESTROM

Zachodnie ujście Odry, cieśnina oddzielająca wyspę Uznam ( Usedom ) od stałego lądu. Uchodzi do niej rzeka Peene ( Piana ), od której pochodzi nazwa cieśniny. Mniej więcej w połowie długości cieśniny wyodrębnia się z niej duża zatoka Achterwasser.

 

 

 

KARNIN

Hubbrucke Karnin. Pomnik techniki, niegdyś najbardziej nowoczesny kolejowy most zwodzony w Europie powstał na miejscu starych mostów kolejowych w 1933 roku. Posiadał ruchome, podnoszone przęsło oparte na dwóch stalowych pylonach. Prześwit pod podniesionym przęsłem wynosił 27 metrów. Monumentalny obiekt działał tylko 13 lat. W ostatnich dniach wojny stałe przęsła zostały wysadzone przez wycofujące się przed Armią Czerwoną wojska niemieckie. Środkowe, podnoszone przęsło pozostało w najwyższym położeniu. Torowiska zdemontowała i wywiozła na wschód zwycięska armia.Resztki mostu w Karnin

 

W tej okolicy obrodziło przystaniami żeglarskimi jak rzadko gdzie. Na brzegu wyspy Usedom zlokalizowano nawet trzy pod rząd, w tym pierwsza licząc od strony Kleiness Haff należy do restauracji Vadder Gentz i pozwala na stacjonowanie jachtów o zanurzeniu do 1,2 m. Dwie pozostałe gwarantują dwa metry. Za mostem na lewym brzegu funkcjonuje niewielka przystań w Kamp. Niestety nigdy tam nie wchodziłem, bywali w świecie koledzy twierdzą że jest tam wybitnie ciasno. Milkę za mostem otwiera się deltowe ujście rzeki Peene.

W zasięgu krótkiego spaceru od mariny leży bardzo stara ( pierwsza wzmianka 1187 rok ) wieś Monchow szczycąca się gotyckim kościołem ( XV wiek ). W kościele zachowało się wyposażenie pochodzące z XVII wieku. Po drugiej stronie wiejskiej drogi na cmentarzu można zobaczyć okazały grobowiec – mauzoleum Carla Dannfelda zamożnego rolnika z okolicy.

Biała wieża przypominająca latarnię morską służyła pilotom wprowadzającym statki na Peenestrom jako punkt obserwacyjny.


 

PEENE

 

Peene.

Typowa nizinna rzeka płynąca w kierunku wschodnim i uchodząca poprzez niewielką deltę do cieśniny Peenestrom łączącej zalew z morzem. Płynąc w górę rzeki do Anklam wybieramy południowe ramię delty. Delta niegdyś była wielokrotnie większa. Obecnie tylko rozległy kompleks podmokłych łąk i trzcinowisk przypomina o tym. Takie tereny to doskonałe siedlisko wielu gatunków ptaków. Wprawdzie w sezonie żeglarskim ptaki mają poważniejsze zajęcia niż pozowanie turystom, ale i tak można zauważyć sporo gatunków głównie drapieżnych ( zgodnie z nową modą szponiastych ). Często widać bieliki, błotniaki stawowe a nawet bardzo rzadkiego rybołowa. O pospólstwie gęsi, kaczek, czapli i łabędzi nie wspominając.
ANKLAM /Nakło/

Kilkanaście kilometrów w górę rzeki leży miasto Anklam. (dawna słowiańska nazwa Nakło wg innych źródeł czytana jako Taglim).

Miasto zostało założone w XIII w., a najstarsza wzmianka pochodzi z roku 1243. Od 1283 należało do Hanzy, co przyczyniło się do znacznego rozwoju Anklam. Z tych czasów pochodzą najważniejsze zabytki miasta w tym Kościół Mariacki. Podczas wojny trzydziestoletniej miasto znacznie ucierpiało wskutek trwających blisko dwadzieścia lat walk o panowanie nad nim pomiędzy wojskami szwedzkimi a cesarskimi. Po wojnie znalazło się w rękach szwedzkich. W 1720 pruska armia zajęła południową część miasta zaś północna pozostała szwedzka aż do roku 1815, kiedy to miasto w całości znalazło się w rękach pruskich. W 1943 część miasta została zniszczona przez amerykański nalot na ulokowaną nieopodal fabrykę samolotów należącą do koncernu Arado. Podczas walk w 1945 miasto zostało zniszczone w 80%. Upadek muru berlińskiego znacznie wyludnił miejscowość. Podobno z 40 tys mieszkańców pozostało tylko 14 tysięcy.

 


Uliczka w Anklam

Otto Lilienthal.

Pionier lotnictwa Otto Lilienthal, kilka lat przed braćmi Wright biorąc za przykład szybujące ptaki drapieżne, wybudował w Anklam latające maszyny, na których wznosił się nad wzgórzami opodal miasta. Kopia jego "Albatrosa" odleciała w 2005 roku na odbywającą się aż w japońskim Aichi wystawę Expo. Poleciał oczywiście współczesnym samolotem. W mieście funkcjonuje muzeum Otto Lilienthala.

 

Kościół św. Mikołaja, został w ostatnich dniach wojny mocno zniszczony, ocalały jedynie części rzeźbionego chóru, płyty nagrobne oraz dzwon apostolski z połowy XV wieku. Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku trwa odbudowa kościoła. Do użytku turystów oddano wieżę kościelną , wysoką na 103 metry.

 

Brama Kamienna, zbudowana w połowie XIII wieku. W ostatnich latach odbudowana po wojennych zniszczeniach jest uznawana za najpiękniejszą budowlę tego typu w północnych Niemczech. Obecnie mieści regionalne muzeum.

 

Kościół Mariacki, jest nieco młodszym od Kościoła św. Mikołaja. Dzięki szczęściu przetrwał naloty na miasto i fabrykę lotniczą bez większych uszkodzeń.

 


 

STOLPE am Peene

Kilkanaście kilometrów powyżej Anklam na południowym brzegu rzeki leży niewielka wieś Stolpe ( nie mylić ze wsią Stolpe nad Kleiness Haff ). Historią sięga połowy XII wieku. Dalej już schemat sekwencji zdarzeń dość częsty na Pomorzu. Otwiera ją klasztor benedyktynów zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej, dalej nieruchomości weszły w skład domeny państwowej by w XIX stać się własnością rodu von Bulow-Maltzan i pod koniec XX wieku hotelem. Historia tego to nie tylko zapiski na papierze ale dobrze zachowane zabytki. Warto je zobaczyć, jednak niskie mosty nie dają żadnych szans żeglarzom. Motorówki mają pole do popisu.

 

 

Stolpe am Peene ruiny klasztoru


PEENESTROM c.d.

 

 

ZECHERIN

Zecheriner Klappbrücke. Most w sezonie 2017 otwierany jest w godzinach 05:45, 08:45, 12:45, 16:45 i 20:45. Najwyżej na 15 minut.

 

Most w Zecherin. Foto: Magda Podgórska

 

Zaraz za mostem cieśnina Peenestrom poszerza się a farwater kręci na północ, by dopiero przed samym brzegiem przyjąć kierunek zachodni. na cyplu wystającym z południowego brzegu cieśniny mieści jakiś ośrodek wypoczynkowy dysponujący niewielką przystanią gdzie cumuje kilka jachtów. Zaczyna się podejście do Rankwitz.

 

 


Anklamer Faehre. Foto: Filip Podgórski

 

 

RANKWITZ
Niewielka wieś z jeszcze mniejszym porcikiem na wąskim przesmyku lądowym między Peenestrom a Krienker See, wąską zatoką odchodzącą od Achterwasser.


Rankwitz. Foto: Magda Podgórska

 

Porcik posiada niewielki basen osłonięty falochronem z kilkoma y-bomami od strony wewnętrznej. Jest dość ciasno, a przy silnych wiatrach z południa bardzo trudno tu manewrować. Duchowe sprawy zabezpiecza stojąca na kei knajpka specjalizująca się w potrawach z ryb. Pobliskie lasy obfitują w dorodne grzyby.


 

LASSAN

Miasto w głębi zatoczki na zachodnim brzegu Penestrom. Już z daleka widać prawdziwy las masztów zapowiadający dużą marinę.

Pierwsza wzmianka pisemna na temat Lassan pochodzi z 1172 roku. Miasto otrzymało prawa miejskie pomiędzy 1264 i 1278 rokiem. W Lassan, obok rybaków żyli głównie mieszkańcy zajmujący się uprawą roli. Byli oni typowymi mieszkańcami miasteczek nie tylko w Meklemburgi-Pomorzu Przednim. Rybołówstwo, rolnictwo i obróbka drzewa zdominowały gospodarkę Lassan do końca ostatniego stulecia. W miasteczku funkcjonuje stary młyn wodny. Jeszcze w obecnych czasach miele ziarno na mąkę. Utrzymuje się głównie z biletów wstępu.Liepper Winkel

Niewielki, eksponowany półwysep, chyba największe „zadupie” w całych Niemczech. Długi i skomplikowany dojazd drogami lądowymi ocalił ten zakątek przed inwazją turystów i różnej maści inwestorów. Niewielkie głębokości i skupiska płytko zalegających głazów chronią dość skutecznie przed żeglarzami. Obecnie mieszka tu kilkaset osób skupionych w kilku osadach. W średniowieczu mieszkańców było wielokrotnie mniej, dlatego dziwnym wydaje się lokalizacja w tym miejscu ( Lieppe) najstarszego kościoła na wyspie Uznam ( wzmiankowany 1216 roku ). Kościół prawdopodobnie pamięta jeszcze II krucjatę Ottona z Bambergu. Nasuwa się pytanie dlaczego pobudowano tu początkowo z pewnikiem drewniany a później solidny, kamienno-ceglany gmach dla garstki okolicznych rybaków i pasterzy kóz tudzież owiec?. Przyczyna mogła być tylko jedna. W okolicy znajdował się pogański ośrodek kultu. Bystry ksiądz z pobliskiego Usedom zauważył pewnie liczne pielgrzymki zmierzające na Lepper Winkel w celu uprawiania zabobonu takoż sprośnych pogańskich obrzędów i starym obyczajem postawił w tym miejscu kościół wychodząc z założenia że motłoch jak chodzi, tak będzie chodził tu dalej. A po kilku pokoleniach nikt nie będzie wiedział po co. „Bene stalo” ( starocerkiewnosłowiański zwrot znaczący „ i tak się stało”). Niezależnie od okoliczności budowy warto obejrzeć starutki kościółek św, Jana w Lieppe z ciekawym wyposażeniem wnętrza i galerią rzeźby na przykościelnym „bożym polu” czyli cmentarzu. Można też przypadkiem „załapać się” na koncert organowy.
Pod koniec XIX wieku zbudowano drogę łączącą te tereny z resztą świata. Wcześniej można było tu dotrzeć tylko łodzią lub po lodzie. Około 1 km na południe od wsi napotykamy ciekawostkę. Na kurhanie z Epoki Brązu rośnie 700-letni dąb. Obnażone korzenie oplatają kopiec. Podobno został posadzony w 1298 roku celem wyznaczenia linii granicznej między sąsiednimi posiadłościami. Wg innej wersji dąb jest znacznie starszy i osiąga 1000 lat. Niezależnie od wersji drzewo jest stare, schorowane, silnie zagrzybione pasożytniczymi grzybami i pewnie zbliża się do kresu żywota, zrzucając suche gałęzie i całkiem grube konary. Korona dębu ma znacznie większą szerokość niż wysokość, Dlatego zalecam ostrożność, zwłaszcza gdy silniej wieje. W pobliżu warto odwiedzić las jodłowy rzadki nad Bałtykiem.

W źródłach niemieckich znalazłem pięć kościołów określanych jako "najstarszy na wyspie". Nie jestem kompetentny by rozstrzygnąć ten problem, choć prywatnie stawiam na kościół w Netzelkow.  ( zapis 1129 rok )LIEPPE

Początkowo Lieppe było własnością klasztoru w Kamieniu. W drugiej połowie XIII wieku książę Barnim I przeprowadził wymianę nieruchomości kościelnych i Lieppe dostała się klasztorowi w Grobe.

Do końca XIX wieku nie było drogi przez ten, w dużej części z bagienny obszar. Do nielicznych miejscowości można było tylko dopłynąć wodą lub przeprawić się po lodzie.


 

QUILITZ

Niewielka, stara osada na półwyspie Lieper Winkel, niegdyś zamieszkana przez rybaków i hodowców kóz. Obecnie ma charakter ustronnego, spokojnego letniska oferującego turystom kilka domów letniskowych z widokiem na Peene. W pobliżu punkt widokowy na niewielkim wzgórzu. Kilkaset metrów od trawersu Quilitz na prawym brzegu otwiera się wejście do zatoki Achterwasser.

ACHTERWASSER


Achterwasser (Dolnosaksoński aft "tylnych, z tyłu") była niegdyś cieśniną łączącą Bałtyk z Peenestrom. Niezmordowane fale zapiaszczyły ujście cieśniny tworząc niską mierzeję często przerywaną przez sztormy. Ludzie usypali groblę łącząc do kupy obydwie części lądu i tak powstała obecna forma wyspy Uznam. Przy okazji skutkiem zmiany naturalnych warunków hydrologicznych kilka mniejszych wysepek „przyrosło” do większych kawałków lądu tworząc półwyspy. Obecnie Achterwasser jest wyodrębnioną zatoką Peenestrom. Wejście flankują dwa półwyspy: Liepe Winkel od południa i Gnitz od północy.

Na takim odludnym zadupiu, jak brzegi zatoki część Achterwasser, przez całe wieki życie pełgało w malutkich osadach ukrytych między bagnami. Po zakończeniu Wielkiej Wojny Północnej zgodnie z postanowieniami Traktatu w Sztokholmie od 1720 roku teren należał do Prus. Dopiero pod koniec XIX wieku zbudowano drogę łączącą Krienke z resztą świata. Powiew wielkiego świata wywołał akcję w postaci rozbiórki wszystkich zabytkowych budowli.


 

PUDAGLA

Wieś położona nieco dalej od brzegu na przesmyku między Achterwasser a jeziorem Schmollensee.

Klasztor

utworzony w połowie XII wieku przez księcia Racibora i jego żonę Przybysławę obsadzony przez mnichów norbertańskich z Havelberg,  znajdował się przed grodem Uznam w Grobe. W  1184 roku - przeniesiony stąd do rozpoczętego przez księcia Bogusława I nowego budynku klasztornego w południowej części Uznam by ostatecznie zakończyć wędrówkę w miejscowości Pudagla. W ciągu wieków poprzez darowizny, wymianę terytorialną i kupno, norbertanie nabyli do końca XIII wieku większą część wyspy Uznam. Udowodniono, że w celu nabycia gruntów mnisi niejednokrotnie fałszowali dokumenty. W okresie zmiany religii w 1535 roku nastąpiło zamknięcie klasztoru. Z budynków klasztornych nie zachowało się praktycznie nic, pozostały jedynie większe elementy średniowiecznego muru okalającego oraz budynek gospodarczy zupełnie przebudowany w XVI i XIX wieku. Po przebudowie funkcjonował w XIX wieku jako gorzelnia (pierwsza gorzelnia spirytusu na wyspie Uznam) w późniejszym okresie nieruchomość zaadaptowano na mieszkania.

 

Książęcy zamek

po sekularyzacji książę pomorski Ernst Ludwig zlecił w 1574 roku budowę nowego zamku na fundamentach starego, jako siedziby wdowiej dla swojej matki Marii von Sachsen. Prosta, dwukondygnacyjna, otynkowana budowla renesansowa o czterospadowym dachu założona na rzucie prostokąta o długości 48,70 m i szerokości 11,50 m. Na rogu od strony południowego wschodu znajduje się cylindryczny wykusz, od strony dziedzińca czworoboczna wieża ze schodami . Dzisiaj widać jedynie jej dolną część, w której znajdują się kręte schody. Do roku 1840 wieża posiadała jeszcze wierzchołek wznoszący się wysoko ponad zamek. W połacie dachu wbudowano małe okienka (tzw. bawole oka). Portal główny zwieńczony łukiem romańskim obramowano płaskimi pilastrami podtrzymującymi belkowanie, wspierane dodatkowo w połowie łuku przez wspornik. Wewnątrz znajdują się pomieszczenia ze sklepieniami kolebkowymi i krzyżowymi. Nad portalem głównym osadzono dużą wapienną tablicę z pomorskim herbem i tekstem pamiątkowym. Dziś w zamku funkcjonuje restauracja. 

KOSEROW

Koserow kąpielisko morskie wyjątkowo bogato obdarowane piękną przyrodą, leży na wąskiej mierzei pomiędzy plażą bałtycką a Achterwasser. W tym miejscu wyspa była wielokrotnie przerywana przez sztormowe morskie fale, ostatni raz w 1872 roku.

Metryka osady sięga połowy XIV wieku. Przez wieki uboga ludność zajmowała się połowem i soleniem ryb. Jak wiele innych miejscowości na wyspie, także Koserow został w czasie wojny 30-letniej splądrowany przez oddziały cesarskie dowodzone przez Wallensteina. Utworzenie kąpieliska morskiego, zresztą co kilka lat starannie niszczonego przez kolejne sztormy poprawiło sytuację materialną mieszkańców. Dopiero budowa grobli pod drogę i linię kolejową trwale połączyła obydwie części wyspy Uznam. Zbudowano nawet molo funkcjonujące do II wojny, kiedy to zostało zniszczone. Aktualnie wybudowano nowe molo. Nieco na wschód od Koserow sterczy w morze stromy cypel najwyższego na Uznamie klifowego wzniesienia Streckelsberg ( 54 metry). Niegdyś cypel sięgał dalej w morze tworząc mały półwysep, pewnie bardzo przeszkadzający falom morskim bo kolejne sztormy podmywały brzeg rozpraszając piaski i gliny wzdłuż całego wybrzeża. Na miejscu pozostała jedynie „rafa” podwodnych głazów.

W dobie neoromantyzmu doszukiwano się w nich dowodów na istnienie tutaj resztek zatopionego miasta: Winety. Świadkowie widzieli ponoć głazy obrabiane ludzkimi rękoma i słyszeli zbolałe jęki grzesznych mieszkańców, srogo pokaranych za nieskromne życie.

Inna legenda głosi że w Koserow zamieszkiwała też Bursztynowa Czarownica. To ona znalazła tak wielką bryłę bursztynu że zazdrośni sąsiedzi okrzyknęli ją czarownicą. Groziło jej zwyczajowe spalenie na stosie. Zapobiegł temu młody i piękny „szlachetnie urodzony pan”. Dziewczyna takoż musiała też być młoda i piękna jako że historia i legendy nie znają przypadków pomocy starym i brzydkim czarownicom.

Będąc w Koserow warto zobaczyć kościół, ponoć starszy od osady i stare prawie dwustuletnie domki służące do przechowywania soli, używanej do konserwowania ryb i dostarczanej bez akcyzy po obniżonych cenach przez państwo. W dobrą pogodę powinno się wdrapać na Streckelsberg skąd rozciąga się przepiękny widok wybrzeży od Rugii po Międzyzdroje.

W kierunku na Zempin w najwęższej części lądowego przesmyku znajduje się były dom malarza Otto Niemeyer-Holsteina, urządzono tu niewielkie muzeum rzeźby ogrodowej.

 

 

 

STAGNIESS

Wchodzimy w wąski kanał wejściowy między dwa falochrony, jeden z nich ( NW ) jest nieco symboliczny, często przy wysokiej wodzie prawie niewidoczny. Drugi zbudowano z kilku starych barek zatopionych na mieliźnie. Port składa się z dwóch akwenów; pierwszy zajmują rezydenckie łodzie przycumowane przy małych pomostach natomiast drugi stanowi niewielki basen gdzie jachty cumują burtami do kei. Port ma niewielką głębokość do około 1, 50 metra jednak miejscami w głębi kanału końcowego są miejsca zdecydowanie płytsze , nawet około 50-70 cm.

 

 


ZINNOWITZ

Głównym portem Achterwasser jest Zinnowitz położony na południowym brzegu mierzei oddzielającej Achterwasser od morza.

Stara słowiańska osada rybacka Tzys ( Cis ) co potwierdza herb miasteczka z wizerunkiem owocującej gałązki cisa. Książę Bogusław IV podarował wieś klasztorowi w Krummin. Z początkiem Reformacji ponownie stała się domeną książęcą podobnie jak wszystkie inne miejscowości na wyspie Uznam. Przełom XIX i XX wieku zmienił charakter osady ze wsi rybackiej stała się kąpieliskiem morskim. Poświadczają to piękne, stylowe budynki letniskowe. Od strony morza wybudowano molo spacerowe, do którego przybijają statki białej floty.

 

Zinnowitz. Foto: Magda Podgórska

 

Port żeglarski zlokalizowano od strony Achterwasser. Niedawno zmodernizowana marina zapewnia warunki postojowe dla ponad 200 jachtów. Głębokości do 2,0 metrów.LODDIN

Niewielka osada położona na półwyspie wcinającym się w wody Achterwasser, w pobliżu jeziora Kolpinsee. Otoczona słonecznymi bukowymi i sosnowymi  lasami Jest jednak całkowicie zwrócona ku morzu i pełni rolę nadmorskiego kurortu. Dawniej jezioro Kolpinsee było zatoką morską obecnie oddzielone jest od morza groblą. Największym atutem Loddin jest piękna, piaszczysta plaża posiadająca wydzielony sektor dla nudystów. Funkcjonuje niewielka, zaciszna marina żeglarska.ZEMPIN

Miejscowość posiada mały porcik rybacki dostępny od Achterwasser. Podobno zapewnia głębokość ponad 1,4 metra, jednak widok rozproszonych trzcinek wystających z wody wystraszył mnie i odwiódł od zamiaru wejścia do basenu portowego.

Jest najmniejszym kurortem na wyspie Usedom. Leży między Zinnowitz i Koserow w najwęższym miejscu pomiędzy Bałtykiem i Achterwasser. Niegdyś był niewielką rybacką wioską wspomnianą po raz pierwszy w drugiej połowie XVI wieku. Pod koniec XIX i na początku XX wieku awansowała do roli kurortu.

W czasie II wojny w pobliskim lesie zbudowano doświadczalne wyrzutnie V 1.NETZELKOW

Na wschodnim brzegu półwyspu Gnitz pod  osłoną wyspy Gormitz i sztucznej grobli łączącej ją z wyspą  Usedom zbudowano długi, prostopadły do brzegu pomost dający możliwość postoju około stu jachtom. Głębokości w granicy strefy niebezpiecznej czyli do 1,50 metra ( przy nasadzie pomostu nawet do 1,00 metra ). Port jest słabo chroniony przed silnymi wiatrami i falą z kierunków od SE do S. Na terenie funkcjonuje niewielki warsztat mechaniczny i jest możliwość skorzystania z dźwigu.

Maleńka miejscowość znana z najstarszego chyba na wyspie kościoła Najświętszej Marii Panny ( 1129 rok ) choć obecny korpus  budynku kościoła pochodzi z XV wieku zaś przybudówki i ściany szczytowe zdecydowanie trącą XIX stuleciem. W kościele sporo pamiątek po dawnych właścicielach wsi znanej na Pomorzu  rodzinie von Lepel. Na przełomie XVIII i XIX wieku pastorem był ojciec Wilhelma Meinholda ( 1793 – 1851 ) znanego niemieckiego pisarza z zacięciem historycznym, zresztą też pastora w kilku okolicznych parafiach. W Netzelkow od pokoleń kultywowana jest tradycja zimowych połowów ryb siejowatych  spod lodu.

Na pobliskiej wysepce Gormitz widać kilka opuszczonych chałup, wejście z grobli zamyka stalowa brama.

 

Jezioro Balmer
Jezioro Balmer, w zasadzie zatoka Achterwasser, położone w południowo-wschodniej części akwenu. Niewielki półwysep Cosim oddziela je od kolejnej zatoki czyli Krirnker See. Cały teren razem z niewielkimi zalesionymi wysepkami i częścią akwenu jest chroniony jako siedlisko rzadkich gatunków flory i fauny. Około 1980 r., populacja ptasia z około 14.000 osobników spadła do około 8000. Dopiero sprowadzenie z Gotlandii i wypas specjalnej rasy owiec spowodowało zmiany w roślinności i odnowę siedliska. Powróciły rybitwy rzeczne i rycyki. Ponadto, na wysepkach, pojawiły się ponownie krakwy, głowienki i krzyżówki. W zimie widywane są tam orły przednie.

 


NEPPERMIN

W najdalej na SE wysuniętym zakątku Achterwasser na brzegu jeziora Bohmke leży mała osada Neppermin dysponująca przystanią wyposażoną w pomost z kilkoma miejscami do cumowania. Dalej na wschód i północny wschód linia brzegowa posiekana jest serią małych, pomostów i baseników będących prywatnymi przystaniami przy siedliskach ludzkich lub domkach letniskowych.

 

Jezioro Krienke
Najdalej na południowym zachodzie wyspy leży zatoka nazwana jeziorem Krienke. Tu też przez całe wieki diabeł mówił dobranoc. Jezioro jest stosunkowo płytkie i okolone szuwarami trzcinowymi. Brzegi zajmują słone bagna, torfowiska i wrzosowiska. Między płaskimi pustaciami wznoszą się izolowane pagórki pokryte lasami. Na jeziorze leży mała zalesiona wysepka.


 

 

PEENESTROM /poniżej wejścia do Achterwasser/

Półwysep Gnitz

Półwysep  pomiędzy zatoką Achterwasser a  zatoką Krumminer Wiek. Z wody widać  wzgórze Weisserberg a pod nim można podziwiać wysoki, stromy kliff. Charakterystyczne cechy fizjograficzne  terenu to: wysokie gliniaste klify nad Peenestrom, piaszczyste plaże, lotne wydmy i bogate gatunkowo lasy. Poniżej solniskowe łąki, bagna i zaniedbane pastwiska czyli raj dla ptactwa. Można obserwować tu takie rzadkości jak rycyki, kuliki wielkie i całą gamę gatunków drapieżnych. Najcenniejszy obszar chroni rezerwat przyrody Gnitz ( 61,3 ha )położony w południowej części półwyspu.

Pierwsza ludzka osada powstała w neolicie około 3000 roku p.n.e. I prawdę powiedziawszy okolica aż do czasów współczesnych niewiele zmieniła się. W czasach NRD eksploatowano tutaj szyby naftowe. Wydajność dochodziła do 220 tysięcy ton rocznie.

Obecnie półwysep należy do najsłabiej rozwiniętych części wyspy Uznam, powoli jednak przyciąga turystów i ornitologów.

 

 

KRUMMIN

Za trawersem Gnitz zaczyna się boczny farwater Nagenmarkrinne do Krummin. Niewielki porcik osłonięty jest niskim półwyspem  porośniętym trzcinami. W zacisznej przystani cumujemy między dalbami do jednego z dwóch pomostów. Głębokości przyległych akwenów około 2 metrów, płytszy wydzielony małym pomostem akwen zajmują motorówki. Przy nasadach pomostów ulokowano  toalety i urządzenia sanitarne.  Przystań dysponuje stacjonarnym dźwigiem do podnoszenia jachtów.

Wioseczka jest niewielka liczy nieco ponad 200 mieszkańców posiada jednak kilka obiektów, które warto zobaczyć, w tym nastrojową aleję starych lip i zabytkowy kościół.

Najważniejszy zabytkiem wsi jest pochodzący z początku XIII kościół św. Michała, od 1303 roku pełniący rolę kościoła przy żeńskim zakonie cystersek. Po wprowadzeniu reformacji świątynia ponownie staje się kościołem parafialnym.   Podczas wojny trzydziestoletniej [ 1618-48 ] kościół został uszkodzony. W latach 1856-57 z zachodniej strony dobudowano wieżę i przedłużono nawę.  W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku budynek został odnowiony, wstawiono między innymi nowe witraże i dobudowano pomieszczenie boczne. Liczne rozbudowy i modernizacje spowodowały że budynek kościoła kojarzy się ze skałą zwaną zlepieńcem. Do nawy trzynastowiecznego, gotyckiego korpusu dobudowano w XIX wieku neogotyckie pomieszczenie niezbyt troszcząc się o kontynuację stylu. Wewnątrz obydwie sale rozdziela tylko optycznie rodzaj łuku tęczowego co pozwala na przejście 600 lat jednym krokiem.

W kościele można zauważyć ciekawe elementy snycerskie, szczególnie drewniane płyciny zasłaniające częściowo okna. Tradycje snycerstwa przetrwały do dzisiaj i eksponowane są w pobliskiej chacie gdzie mieści się galeria sztuki ludowej.

Słynne, zabytkowe organy ściągają w sezonie licznych melomanów muzyki organowej. Neogotycka wieża szczyci się dzwonem noszącym imię Wilhelma Reinholda pastora i pisarza popularyzującego historię wyspy Usedom. Reinhold mieszkał w plebanii obecnie zamienionej na gospodę.

 

 

Cieśnina znowu się zwęża, powoli pojawiają się oznaki zbliżania do większego miasta. Na lewym brzegu mijamy kilka starych, postenerdowskich okrętów pewnie już czekających na złomowanie lub porzebudowę. Jeszcze stocznia i port. W oczekiwaniu na otwarcie mostu można przycumować do dogodnie położonego nabrzeża.  Zwiedzanie miasta wręcz obowiązkowe.WOLGAST /WOŁOGOSZCZ/

Wołogoszcz została założona przez Słowian. Istniała tu świątynia pogańskiego boga Jarowita. Początki grodu sięgają X-XI wieku. Książę Warcisław I zdobywa gród i daje pole do popisu Ottonowi z Bambergu. Biskup robi swoje, nawraca Luciców na prawdziwą wiarę przy okazji doszczętnie niszczy świątynię Jarowita. Na jej miejsce erygowano kilka zakonów obsadzonych przez mnichów głównie z Niemiec. Następuje szybki rozwój gospodarczy i germanizacja ludności słowiańskiej. Powoli gród zamienia się w  miasto. W 1282 roku miasto uzyskało lokację na  prawie lubeckim.

W 1296 roku w ramach podziałów dzielnicowych księstwo podzielono na Księstwo Szczecińskie i Księstwo Wołogojskie ze stolicą w Wołogoszczy. Jak większość miast portowych w tej części Europy wstępuje do Hanzy,

Przed 1625 rokiem pobliski półwysep odcięto fosą od stałego lądu. ( Schlossinsel ) Na powstałej w ten sposób wyspie zbudowano potężny zamek książęcy. Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej miasto weszło w skład szwedzkiej prowincji Pomorze Przednie.

W 1675 Brandenburczycy oblegają  i ostrzeliwują zamek. Jeden celny strzał w prochownię zamkową i znaczna część zamku wyleciała w powietrze. Krótko potem nawiedza miasto epidemia dżumy kładąc pokotem reszki mieszkańców.

W czasie wojny północnej 1713 roku car Piotr I w odwet za zniszczenie Altony przez Szwedów nakazał spalenie szwedzkiego miasta, w wyniku czego doszło do prawie całkowitego zniszczenia zamku i dużej części miasta. Ruina zamku, awansowała do funkcji kamieniołomu w trakcie kolejnej odbudowy miasta.

W wyniku Kongresu Wiedeńskiego w roku 1815 Wolgast przeszedł w skład państwa pruskiego. Zapanował pokój, zniesiono pańszczyznę uwalniając chłopów z poddaństwa. Zaczął się okres prosperity oparty o wpływy z żeglugi, handlu zbożem i produkcji dobrej jakości ceramiki budowlanej. Źródełka przynoszącego kasę trzeba strzec, najlepiej przy pomocy armat. Strategiczne położenie miasta i szczytny zamiar ochrony wpływów z biznesu skutkowały budową ufortyfikowanego przyczółka mostowego.


Zabytki

Trudno spodziewać się by w mieście tak często i dokładnie niszczonym przez wojny i pożary mogły zachować się jakieś liczne, stare budowle. Czasy gotyku pamiętają tylko: późnogotycka kapliczka Gertrudy i spichlerz zbożowy w porcie Przetrwał też średniowieczny układ urbanistyczny Starego Miasta.


 

Wąskie, kręte uliczki obudowane są szeregami kamieniczek pochodzących z przełomu XVIII i XIX wieków, obecnie pięknie zrekonstruowanych lub wyremontowanych. W jednej z nich urodził się i mieszkał Philipp Otto Ruge prekursor romantyzmu w malarstwie niemieckim.

Port

Nabrzeża przeładunkowe i stoczniowe znajdują się na zachodnim brzegu Peenestrom, powyżej miasta. Jachty mogą cumować w jednej z przystani na wyspie Schlossinsel po północnej stronie mostu zwodzonego. Marina oferuje wszystkie standardowe usługi. Na południe od mostu można zatrzymać się przy nabrzeżu miejskim. Most zwodzony Wolgaster Klappbrücke otwierany jest w sezonie 2016 w godzinach: 05:45, 08:45, 12:45, 17:45,  ( 20:45 tylko dla żeglugi handlowej ).  Czas otwarcia mostu nie przekracza 15 minut.

 

Refleksja

Przyjemnie spacerować po miasteczku choć nad wodą bywa tłumnie. Ludzie gromadzą się na reprezentacyjnym nabrzeżu i na brzegach kanału oddzielającego Wyspę Zamkową od stałego lądu. Zacumowano tu kilka jednostek pamiętających początek XX wieku. Jakieś małe stateczki, promy, parowe holowniki. Jest na co popatrzeć.


Skansen w Wolgast

 

A w "morskim" Szczecinie?. Nawet takiego małego 'kieszonkowego" skanseniku brak. Mamy za to wizję pływających ogrodów po 2050 roku. Moim zdaniem jest to ewidentna wina włodarzy miasta, bardzo mało kreatywnych. Użyłem tego zwrotu by nikogo nie obrazić a powiedzieć co myślę. Stracono już dużo czasu i wiele potencjalnych eksponatów, ale jeszcze jest szansa. Trzeba tylko co poniektórych włodarzy i autorów debilnych  "Floating Garden" wysłać na szkoleniową pielgrzymkę do Wolgastu, oczywiście pieszo i pod presją bata na pęcinach. 

KARLSHAGEN

Karlshagen leży na wyspie Usedom na wąskim pasku ziemi między Peenestrom a nadmorską plażą. Posiada wprawdzie sporą dobrze rozbudowaną marinę z wejściem od Peenestrom jednak „ patrzy na plażę morską”. Port składa się z dużego basenu, głębi, którego zainstalowano kilka pomostów z dalbami cumowniczymi. Ze względu na bliskość bosmanatu i toalet radzę cumować do pomostów na lewo od wejścia.

Tutaj zatrzymuje się kolejka uzdrowiskowa, która biegnie trasą kurortów od Peenemünde aż do Ahlbeck przy polskiej granicy. Do plaży morskiej trzeba przejść około 2 -3 km.

 

 

 

KROSLIN

Na lewym Pennestrom pojawia się las masztów i otwiera się wejście na jezioro Kroslinesee.

 

 


Marina w Kroslin. Foto; Magda Podgórska

 

Na jego południowym brzegu leży spora marina wyposażona w kilka długich, pływających pomostów z  Y-bomami. Teren mariny otaczają zabudowania wsi, której założenia urbanistyczne ( owalnica ) wskazują na stary rodowód. Do naszych czasów przetrwał jedynie zabytkowy kościół z XV wieku ulokowany na owalnym majdanie.

 

Kościół w Kroslin. Foto: Magda Podgórska

 

Jeszcze mała uwaga: w Kroslin podobnie jak w wielu innych niemieckich marinach miejsca postojowe oznaczone są kolorowymi tabliczkami. Goście mogą cumować wyłącznie przy tabliczkach zielonych.PEENEMUNDE

Przed II wojną światową został w Peenemünde zbudowany poligon doświadczalny z wyrzutniami pocisków V-1 i V-2, prace nad tą bronią dały podwaliny lotom kosmicznym. Do 1945 roku stanowiło teren prób dla zdalnie sterowanej broni rakietowej. Werner von Braun pracował tu od 1937 r., jako dyrektor techniczny byłego ośrodka badawczego wojsk lądowych ( 1500 naukowców, w tym 36 profesorów, 8000 fachowców i do 16000 robotników przymusowych ). Tu powstała pierwsza automatycznie sterowana rakieta z napędem na ciekłe paliwo.

Obecnie Peenemunde stanowi dość przygnębiający koktail pamiątek po wunderwaffe Adolfa H, towarzyszach radzieckich i czasach NRD. Dodatkowo jeszcze znaczący udział w kształtowaniu krajobrazu miały dywanowe naloty alianckich bombowców i powojenne rozbiórki. W efekcie na pustych placach  mamy trochę ruin i muzeum. Zaś na jego terenie trochę wojskowego złomu. Port to niewielka dość ciasna marina i stare nabrzeże gdzie przywiązano poradziecki okręt podwodny, udostępniany do zwiedzania i coś co przypomina z daleka trójmasztowy szkuner ale jest pływającą knajpą z lipnym takielunkiem. Oprócz dobrze widocznych pamiątek najnowszej historii pobliskie lasy kryją nasypy pozostałe po fortyfikacjach zbudowanych w początku XIX wieku.

W czasie II wojny światowej mieścił się tu niemiecki ośrodek badań nad nowymi broniami III Rzeszy, m.in. nad broniami V-1 i V-2. Miejsce to położone na odosobnionym półwyspie między wybrzeżem Bałtyku a Penne zapewniało ośrodkowi bezpieczeństwo i pozwalało na kontrolę lotu próbnych egzemplarzy rakiet na przestrzeni ponad 350 kilometrów. W okolicy półwyspu zbudowano szereg obiektów obserwacyjnych i instalacji obronnych.

Faktycznie ośrodek doświadczalny Peenemünde składał się z dwóch niezależnych jednostek doświadczalnych, jednej działającej pod zarządem Wehrmachtu, drugiej działającej pod pieczą Luftwaffe. Wehrmacht nadzorował Zakłady Doświadczalne oficjalnie nazywane Peenemünde-Wschód, zajmujące się budową rakiety pionowego startu, znanej później jako V-2. Dyrektorem technicznym ośrodka, kierującym pracami badawczymi był Werner von Braun. Ośrodek doświadczalny Luftwaffe, nazywany Peenemünde-Zachód, prowadził próby prototypów samolotów i nowych broni lotniczych. Od 1942 r. w tym ośrodku realizowany był najważniejszy projekt Luftwaffe czyli budowa bezpilotowego samolotu-pocisku, znanego później pod nazwą V-1. W części ośrodka zajętej przez Luftwaffe (Peenemünde-Zachód) znajdowało się lotnisko, do ośrodka doprowadzona była linia kolejowa. W skład kompleksu wchodziła też fabryka stężonego nadtlenku wodoru H2O2, służącego jako utleniacz paliwa rakietowego. Energię potrzebną do produkcji zapewniała węglowa elektrownia znajdująca się na brzegu rzeki.

Prace nad nową bronią,  bezzałogowym samolotem-pociskiem o napędzie odrzutowym – nazwanym później  V-1 (niem. Vergeltungswaffe-1, broń odwetowa nr 1) rozpoczęto w początkach 1942 roku.

Prace nad pociskami rakietowymi prowadzone były od początku lat 30., początkowo w doświadczalnym ośrodku rakietowym w lasach na południe od Berlina, w pobliżu wioski Kumersdorf, a w 1937 r. przeniesione zostały do nowego ośrodka doświadczalnego w Peenemünde. Pierwszy lot rakiety balistycznej skonstruowanej w tym ośrodku, oznaczanej wówczas jako A4 (niem. Aggregat 4) nastąpił 3 października 1942 r. Rakieta ta otrzymała później oznaczenie V-2 (niem. Vergeltungswaffe-2, broń odwetowa nr 2). Jej podstawowe dane: długość 14,04 m, wysokość wznoszenia się 84,5 km, zasięg 160,6 km, szybkość 1340 m/sec = 4824 km/h, czas lotu: 4 min.56 sec. W połowie lata 1943 r. zakończone zostało testowanie pocisków rakietowych V-2 i uruchomiona została linia montażowa w ośrodku doświadczalnym w Peenemünde.


Rakieta V-2

Przy okazji badań nad bronią rakietową opracowano w Peenemünde pod kierownictwem Johannesa Plendla systemy radarowe do nawigacji nocnej oraz wdrożono pierwszy w świecie system telewizji przemysłowej.

Informacje o pracach prowadzonych przez Niemców w Peenemünde docierały na Zachód głównie dzięki wywiadowi polskiej Armii Krajowej, który zbierał informacje wśród Polaków-pracowników przymusowych zatrudnionych w tych zakładach. Podczas wojny Peenemünde było kilkakrotnie bombardowane przez lotnictwo bombowe brytyjskie i amerykańskie). Pierwszy nalot przeprowadzony został przez brytyjskie lotnictwo bombowe w nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 r. podczas tak zwanej "Operacji Hydra". W nalocie udział wzięło 596 samolotów bombowych RAF, które zrzuciły 1795 ton bomb. W wyniku ataku zginęło, według oficjalnych danych niemieckich, 815 osób, głównie jeńców wojennych.. Celem nalotu RAF był tylko ośrodek Wehrmachtu Peenemünde-Wschód konstruujący rakiety V-2. Po tym nalocie zapadła decyzja o przeniesieniu produkcji rakiet V-2 do zakładów podziemnych rozrzuconych na terenie Niemiec., w tym do niechlubnie osławionej Dory położonej w Turyngii. W lipcu i sierpniu 1944 r. amerykańskie lotnictwo bombowe  przeprowadziło trzy naloty na Peenemünde, bombardując tym razem także ośrodek doświadczalny Luftwaffe Peenemünde-Zachód. W przeciwieństwie do nocnych nalotów RAF były to naloty dzienne, przeprowadzone pod osłoną lotnictwa myśliwskiego. Łącznie na Peenemunde zrzucono kilka tysięcy ton bomb poważnie zakłócając pracę.

Po zakończeniu wojny większość naukowców pracujących w Peenemünde została przechwycona i wywieziona do Stanów Zjednoczonych. Natomiast Brytyjczycy i Sowieci przechwycili pracowników technicznych. Od 1945 r. SS-sturmbannfurer Werner von Braun ( późniejszy obywatel Stanów Zjednoczonych ) działał w USA. W 1959 r. został współpracownikiem NASA. Wniósł on znaczący wkład w rozwój amerykańskiego programu kosmicznego. Także na rozwój radzieckiej techniki rakietowej, duży wpływ wywarły zdobyte tu informacje. Na mocy porozumień pomiędzy aliantami ośrodek w Peenemünde został zniszczony. Ocalała jedynie elektrownia, funkcjonująca do upadku NRD a obecnie przerobiona na muzeum. Ocalało też lotnisko i linia kolejowa do pobliskiego uzdrowiska w Zinnowitz. Lotnisko w okresie istnienia NRD było użytkowane przez armię ludową NRD i armię sowiecką do czasu jej wycofania do Rosji po upadku muru berlińskiego. Stacjonowały tu m in. Migi 21.


 

 

FREEST

Mała wioska niegdyś rybacka, obecnie dominuje funkcja turystyczna, choć kilka kutrów jeszcze poławia na Pennestrom i Greifswalderbodden. Na  zachodnim brzegu Peenestrom leży niewielki port z mariną dla żeglarzy. Do mariny wchodzimy kierując się w lewo od główek. Mieści się tutaj kilkadziesiąt jachtów, ale w szczycie sezonu jest dość tłoczno pewnie ze względu na dogodne położenie tuż przy wejściu na bodden. Sama wieś położona jest około pół kilometra od mariny. Wioska ładna, czysta i zadbana, brak tu jednak większych atrakcji. Warto odwiedzić miejscową izbę pamięci. Jest to swoiste kuriozum przypominające czasy wielkiego kryzysu w XX wieku. Rybołówstwo przestało przynosić dochody, trzeba było sięgnąć po nowe źródło zasilenia domowych finansów. Uczyniły to miejscowe kobiety opanowując sztukę tkania dywanów. Obecnie "rybackie kobierce z Freest" osiągają bardzo wysokie ceny na aukcjach.